Klauzula informacyjna

  -  Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Kaleta-Kleszczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Kaleta-Kleszczyńska Fotografia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 6792810024, numer REGON: 384561614, adres: ul. Do Wilgi 8/55, 30-419 Kraków.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób spełniający wymagania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: obsługi zapytań, zawarcia oraz realizacji umowy, a także zapewnienia komunikacji między stronami, promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, podmioty świadczące obsługę księgową, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Dane nie będą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
  8. Dane osobowe Klientów utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym w przepisach podatkowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
  10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania przez Administratora usług na Pani/Pana rzecz.